บริการของเรา

 • การจดทะเบียนคนพิการ
 • กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • กองผู้สูงอายุ
 • กองทุนคุ้มครองเด็ก
 • กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 • กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • การจดทะเบียนจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 • การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • การขอรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดู แบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
 • การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 • การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 • การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
 • การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
 • การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • การคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 • การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาทางสังคม ในระดับจังหวัด
 • การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.อื่น ๆ ของกระทรวง พม.