ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและวิชาการ   กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
อุทัย

สุดใจ1
ประไพ1
เอ็ม1
ทรงพล1ณัฐพล1
น้้ำอ้อย1
พี่เอ1
ทองนาง1

รัตนาภรณ์1
วิชัย1

สมฤทัย1

เต้ย1
พรทิพย์1

ดีเจริญ1
ศิริเพ็ญ1
สุพัตรา1
พี่หนู1
พี่บัติ1
แจง1
โบว์1พี่บี1

 

นงลักษณ์2
ปราถนา1
นริชา1
มยุรี1
รัชนก1

พจนาวัลย์1