งานสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษ “พม.ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม อุตสาหกรรมก้าวไกล ๔.๐” ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพร้อมพบปะ พูดคุย ข้อราชการต่าง ๆ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕๐ คน และได้มอบป้ายจัดงานสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษให้กับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปด้วย