จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและถอดบทเรียนองค์การสวัสดิการสังคม จังหวัดศรีสะเกษ