วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐ (สถิตในใจไทยทั่วหล้า องค์ราชามหาภูมิพล)

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๐ (สถิตในใจไทยทั่วหล้า องค์ราชามหาภูมิพล ) “ลูกหลานเมืองศรีฯ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัด    ศรีสะเกษ โดยมีนายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายสุพล  บริสุทธิ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดย นายพรสิทธิ์ รักษาทรัพย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย                  สภาเด็กและเยาวชนอำเภอทั้ง ๒๒ อำเภอ และเด็กและเยาวชน รวมจำนวน ๔๕๐ คน