ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔