เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 254552.3 KiB133
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ131.9 KiB138
แผนปฏิบัติการปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี437.4 KiB136

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสาร เด็ก เยาวชน

   + แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก คคด.02

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด-ปีงบประมาณ-2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านสตรี และครอบครัว

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

–  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท : รายบุคคล

–  แบบสอบข้อเท็จจริง การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท : รายบุคคล

10. หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป)

ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   

             – แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

–  แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

–  แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบขอรับการช่วยเหลือ ปี 2562

– แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม 62

ดาวน์โหลดเอกสาร กองทุนสวัสดิการชุมชน/สาธารณประโยชน์

+ แบบเสนอโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แบบเสนอโครงการกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก

แบบยื่นคำขอเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กรณีมูลนิธิ สมาคม

แบบยื่นคำขอเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กรณีภาคเอกชน

แบบยื่นคำขอเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

        (1) แบบเสนอชื่อผู้แทนเทศบาล, อบต

        (2) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์

        (3) แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน