ขออภัยเว็บไซต์กำลังปรับปรุง

 

ดาวน์โหลด โครงการ อบต.ภูเงิน

ดาวน์โหลด แบบบันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ใบสำคัญรับเงิน

 

สอบราคาโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภท สัตว์ และอาหารสัตว์ รายละเอียด (เอกสารเพิ่มเติม)

บันทึกการตรวจสอบผุ้เสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗

รับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗ <<คลิกดาวน์โหลด>> ข่าวประชาสัมพันธ์ ใบสมัครเยาวชนดีเด่น

รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗

. รับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาพนักงานโรงพยาบาลของกล้วยน้ำไทมูลนิธิ

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557

งานสภาเด็กและเยาวชน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๗

สภาเด็กและเยาวชนตำบล

                      คู่มือสภาเด็กและเยาวชนตำบล

                      ตัวอย่างโครงการของสภาเด็กและเยาวชนตำบล

                      ตัวอย่างประกาศจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล

 

การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำภอ/จังหวัด ประจำปี 2557

                      การเสนอโครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 22 อำเภอ ขอให้จัดกิจกรรมภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557

และให้เสนอโครงการอย่างให้เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2557 กำหนดวันที่ทำกิจกรรมระบุวันให้ชัดเจน พมจ. จะได้ทำแผนลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมด้วย

ตามแผนดังนี้ มีข้อส่งสัยติดต่อ ผู้ประสานงาน คุณวิชัย โทร. 0807222103 และคุณผไทรัตน์ โทร. 0826937400

                     ดาวน์โหลดแผนงานโครงการสภาเด็กฯ อำเภอ 22 อำเภอ

                   ตัวอย่างการเขียนโครงการ

                   ขั้นตอนการทำกิจกรรมตามโครงการ

                   แบบระเบียบวาระการประชุม

                   ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน เปิดงาน/ปิดงาน

                   แบบการทำรายงานหลังการจัดกิจกรรม

                   การทำข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ

                   คู่มือสภาเด็กและเยาวชนตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

                   นำร่องสู่มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน

ประกาศการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอที่ได้จัดตั้งแล้ว

                   จัดตั้งเมื่อ ปี 2555

                                     1.อำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน 2555          หมดวาระ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 

                                     2.อำเภออุทุมพรพิสัย จัดตั้งเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555           หมดวาระ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

                   จัดตั้งเมื่อ ปี 2557 จำนวน 18 อำเภอ มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

                                     1.อำเภอกันทรลักษ์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     2.อำเภอเบญจลักษ์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     3.อำเภอบึงบูรพ์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     4.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     5.อำเภอศรีรัตนะ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     6.อำเภอศิลาลาด จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     7.อำเภอเมืองจันทร์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

                                     8.อำเภอกันทรารมย์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     9.อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     10.อำเภอโนนคูณ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     11.อำเภอขุขันธ์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     12.อำเภอยางชุมน้อย จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     13.อำเภอไพรบึง จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     14.อำเภอปรางค์กู่ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     15.อำเภอขุนหาญ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559  

                                     16.อำเภอห้วยทับทัน จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     17.อำเภอพยุห์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557          หมดวาระ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 

                                     18.อำเภอภูสิงห์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557          หมดวาระ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559