Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  22 กันยายน 2562 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวปราถนา  วันอุ่น ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายณัฐพล ทองพันชั่ง ตำแหน่งพนักงานอำนวยการ ร่วมกับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสากล  ม่วงศิริ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และพบปะพูดคุยให้กำลังใจราษฏรผู้ประสบปัญหาอุทกภัย จุดที่ 1 ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวรวัดแสนสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ  จุดที่ 2 หอประชุมเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จุดที่ 3 ศูนย์พักพิงชั่วคราวชุมชนหาดวัดใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 18 กันยายน 2562 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวอุทัย ดวงมณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายธนาพงศ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ และนางทองนาง เข็มรัก ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบกระเป๋าเป้นักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน  มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 10 ราย มอบกระเป๋าเป้นักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 883 ราย

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน และ มีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้

1. เข้าใจพื้นที่ เช่นการมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน การพัฒนาทีม One Home และภาคีเครือข่าย

2. การเข้าถึงปัญหา ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรีและครอบครัว ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพขีวิตคนพิการ และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย

3.การพัฒนาองค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมาย และประชาชน

ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 15 กันยายน 2562 นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย และอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกกิ่งกาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จะได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลสำรวจข้อมูลหากผู้ประสบปัญหามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จะได้ดำเนินให้การช่วยเหลือต่อไป

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี